32- مسئله ریاضی: اعداد فرد متوالی و عدد 343

سخ مسئله ریاضی 'اعداد فرد متوالی و عدد 343'

اولین جمله این عددها را 2k+1 و آخرین آنها را  (2K+ (2n-1 در نظر می گیریم. بنابراین داریم:
(2k+1) + (2k+3) + ... + [2k + (2n-1)] = 343 = 73  
=> n(2k+n) = 73 = 7×49
=> n=7   &   2k+n = 49
=> n=7   &    k=21
و در نتیجه رشته مورد نظر ما بصورت زیر خواهد بود:
 
/ 0 نظر / 22 بازدید