60 - ساخت هفت ضلعی منتظم:

 

  نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

 

برای ساخت یک هفت ضلعی منتظم با این نوار به ترتیب زیر عمل کنید:

۱٫ دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید. (مانند پنج ضلعی منتظم)

 

 

2.گره را سفت نکنید و وسط گره (ناحیه ی ۱) را در نظر داشته باشید.

۳٫ مجددأ یک سر نوار را به قصد زدن گره دوم زیر سر دیگر برده ،و از ناحیه ۱ (وسط گره اول) عبور دهید.

 

4.گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

 

5.نوار های اضافی را ببرید ،هفت ضلعی منتظم بوجود می آید.

/ 0 نظر / 108 بازدید