19- استراتژی برد با کدم بازیکن است؟

دو بازیکن با  88 چوب کبریت یک ۸۸ضلعی ساخته و با قانون زیر بازی می کنندهر بازیکن در نوبت خودش یک یا دو چوب کبریت مجاور از اضلاع این ۸۸ضلعی را بر می دارند،بازیکنی که در نوبت خودش آخرین چوب کبریت را بر دارد برنده این بازی محسوب می شود. 

استراتژی برد با کدم بازیکن است؟ چگونه؟

/ 0 نظر / 9 بازدید