14- چند نفر راستگو می باشند؟

در یک اتاق 10 نفر می باشند و از هر کدام می پرسند چند نفر از شما دروغ گو هستید؟ آن ها یه ترتیب پاسخ های زیر را می دهند:   2 ، 5 ،5 ،5 ،7 ،7 ،7 ،9 ،9 و10 در این جمع
چند نفر راستگو می باشند؟

/ 0 نظر / 18 بازدید