33- مسئله ریاضی: سهم هر باربر چقدر است؟

پاسخ را در اینجا ببینید:

کوچکترین عددی که بر 4 و 5 و 6 و 10 و 12 بخش پذیر است برابر 60 است. پس کافی است که 60 را به هر یک از آنها تقسیم کنیم تا تعداد بسته های مربوط به هر جنس معلوم شود که عبارتند از: 10 بسته 6 کیلویی، 15 بسته 4 کیلویی، 12 بسته 5 کیلویی، 6 بسته 10 کیلویی و 5 بسته 12 کیلویی.
/ 0 نظر / 10 بازدید