9- چه کسی کیف را دزدیده است ؟

روزی در مدرسه کیف  معلمی را دزدیدند . براساس شواهد بدست آمده ، پنج نفر به نام های A ، B، C،  D، و E متهم می شوند . این پنج نفر چنین می گویند :

A: من کیفی بر  نداشتم من هیچ وقت دزدی نکرده ام. کار D بود .
B: من کیفی برنداشتم . پدرم  خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم . E میداند دزد کیست.

C : من کیفی برنداشتم من قبل  از شروع سال تحصیلی E را نمی شناختم . کار D بود .

D : من این کار را  نکردم . کار E بود . A دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .

E : من  کیفی را برنداشتم . B کیف را برداشت . C حرف من را تایید می کند ، چون
سالهاست مرا می شناسد.

بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر  اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ  گفته است . چه کسی کیف را دزدیده است ؟

/ 0 نظر / 23 بازدید