66- سرگرمی

 
 

تصویر زیر را ابتدا پرینت بگیرید و قطعات پازل را که در سمت راست تصویر قرار دارند، با قیچی ببرید.

سپس، تلاش کنید تا با قطعات پازل، شکل H را که در سمت چپ تصویر است، بسازید!/ 0 نظر / 21 بازدید