25- سن فرزندان پرتقال فروش

پرتقال فروشی که ظاهرا ساده لوح به نظر میرسد همسایه جدید خود را که اتفاقا معلم ریاضی بود به میهمانی شام دعوت کرد.

پرتقال فروش و همسرش از او استقبال کردند.

همسایه از پرتقال فروش پرسید بچه هایتان کجا هستند؟

پرتقال فروش گفت: مشغول بازی هستند.

همسایه پرسید: چند فرزند دارید و هر یک از آنها چند ساله است؟ 

پرتقال فروش با زیرکی جواب داد:سه پسر دارم که حاصل ضرب سن آنها ۷۲ و مجموع سن آنها با شماره ی پلاک منزل ما برابر است!!! 

همسایه که با مسئله ی غیر منتظره ای روبرو شده بود فورا به در خانه‌ی پرتقال فروش رفت و شماره ی آن را نگاه کرد. آن گاه برگشت و گفت: مسئله مبهم است. 

حالا شما جواب این سوال رو پیدا کنین.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ليلى

عدد٧٣ رو به اعداد اول تجزيه ميكنيم چند حالت بدست مياد كه حاصلضرب سن سه پسر ٧٢ ميشه ٩.٢.٤=١٥ ٣.٦.٤=١٣ ٣.٢.١٢=١٧ ٣.٣.٨=١٤ ٢.٦.٦=١٤ با توجه به پلاك خونه، مسئله مبهم بوده پس دو حالت داريم كه مجموع سنرسه. پسر ميشه١٤