17- چند نفر ؟

در یک جنگ 100 سرباز شرکت کردند وجراحاتی برداشتند.آمارجراحات به شرح زیر است:20 نفر دست راستشان  ،75 نفر دست چپشان ،80 نفر پای راست و 85 نفر پای چپشان را از دست دادند. حداقل  و حداکثر تعداد افرادی را بیابید که هر 4 عضوشان را از دست دادند.

/ 0 نظر / 6 بازدید